top of page

Doc Mac Coaching Group

Public·16 members
Jackson Evans
Jackson Evans

Gracie Diet Book Pdf 267Van Secleers, heere Van Gotthem. Ende daernaer wart uut ghebrocht eenen pacient, lancachtich ende magher, ende noch magherder int abijt; want hij en hadde maer een lijnen oft kennevetsenGa naar voetnoot1wambaeijskin an, ende twee zwarte lijnen bocxemkins metten blooten beenen tot boven de knien, baervoets ende blootshoofts; de handen waren zwart van dat zij zoo stijf ghebonden waren. Dese wart terstont teender leere upgheleet vanden hanchman; ende hem tgheloove angheropen zijnde van meester Anthonis De Pottere, Onser Vrauwen broedere, ende ooc zelve hertelic tot Godt roupende zeer benaut van gheeste, zuchtende dat men van verren zien mochte zijn burst upheffen van benautheden, wart alzoo ghehanghen an de inckel potente, die daer stont. Daer naer wart daer noch eenen uutghebrocht een curt mannekin, audt ontrent ghelijck den anderen, in de xl jaren, ooc magher int abijt. Dese, zijn ghebet up tstrate ghedaen hebbende over zijn knien, wart ooc ter leeren upgheleet; ende sprack zeer eloquent in walsche, zoo dat veel lieden therte open ghijnck, diet hoorden ende verstonden. Ende den voornoemden broedere riep hem ooc tgheloove anne; ende hij anriep ooc hertelic Christum Jhesum, zegghende achter naer tot den volcke, in walsche: adieu mon freers; ende wart ooc bij den anderen ghehanghen. Maer den eersten was veel eer doot dan desen ijen, niet jeghenstaende dat den hanchman, een groot zwaer man zijnde, hemlien den necke breect met zijnen voet up haer hoofden te stekene. Daer naer werden zij met eenen catrolle afghedaen, ende up eenen waghen gheleijt, met wat stroo overdect, om buten der stadt an de ghalghe
gracie diet book pdf 267den bij den Coninc gheen disputacien vanden gheloove te hauden; ende lieten alzoo haer aderenten met haer weddijnghe in den brant. De catolijcque, diet ghewonnen hadden, ghaven al tghelt der keercken; want zijt wel behoufden, om de reparacien, die daer ghebraken. Hij zoude brieven ghescreven hebben an sommighe catolijcque van ontrent Dixmude, waerin dat stont onder andere: ghescreven uut Turckijen. Naer mijn verstandt, voor een wijs gheleert man, hij hadde dat Vel moghen laten; want ten voucht niet, dat men de christen meinschen Turcken heet. Hij behoorde veel liever een broederlic compassiues herte met die aerme verdoolde schapen ghedreghen te hebben. Thadde eenen religiues ende predicant der waerheijt veel beter ghevoucht. Dit doet datter vele zijn, die zij niet bekeeren en connen, omdat zij liever, om den ghestorven jonghelijnck te verwecken, Eliseus stock dan Eliseus persoon ghebruucken; dats meer met strafficheijt dan met den gheest der liefden haer schapen meesteren. Dit heeft nochtans sommighe catolijcque wel bevallen, maer ten can mij niet bevallen, of doccasie en ware zeer meerckelic.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page